Người bị kết án phạt tù được hưởng án treo có được trừ thời hạn tạm giam, tạm giữ?

  Người bị kết án phạt tù được hưởng án treo có được trừ thời hạn tạm giam, tạm giữ?

  Pháp luật về thi hành án treo ở Việt Nam hiện nay

  Án treo là gì? Án treo có phải là hình phạt không?

  Án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện, được Tòa án áp dụng đối với người phạm tội bị phạt tù không quá 03 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, xét thấy không cần bắt họ phải chấp hành hình phạt tù (Điều 1 Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP, sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐTP)

  Theo Điều 32 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định các hình phạt đối với người phạm tội không có án treo.

  Do đó, án treo không phải là hình phạt mà là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện theo quy định pháp luật. Khi người bị xử phạt tù đáp ứng các điều kiện luật định thì có thể được xem xét cho hưởng án treo căn cứ Điều 2 Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP, sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐTP.

  Thời gian tạm giữ, tạm giam có được được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù đối với người phạm tội bị áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo?

  Theo Công văn số 58/TANDTC-PC ngày 06/5/2021 của Tòa án nhân dân tối cao về việc xác định thời hạn chấp hành án phạt tù nhưng cho hưởng án treo, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn như sau:

  “…thời gian tạm giữ, tạm giam không được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù đối với người phạm tội bị áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo. Trường hợp trong thời gian thử thách nếu họ phạm tội mới hoặc vi phạm nghĩa vụ buộc phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo thì khi giải quyết Tòa án trừ thời gian họ đã bị tạm giữ, tạm giam này vào bản án đã cho hưởng án treo hoặc bản án mới.

  …”

  Đồng thời, tại Điều 4a Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về Án treo được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐTP cũng quy định rõ việc xác định thời hạn chấp hành hình phạt tù đối với người bị kết án nhưng cho hưởng án treo đã bị tạm giữ, tạm giam như sau:

  “Thời gian đã tạm giữ, tạm giam đối với người bị kết án nhưng cho hưởng án treo không được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù để ấn định thời gian thử thách. Trường hợp trong thời gian thử thách nếu họ phạm tội mới hoặc vi phạm nghĩa vụ buộc phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo thì khi giải quyết Tòa án trừ thời gian họ đã bị tạm giữ, tạm giam này vào thời gian chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo hoặc bản án mới”.

  Theo đó, mặc dù Bộ luật Hình sự hiện hành không quy định cụ thể thời gian tạm giữ, tạm giam có được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù đối với người bị kết án nhưng cho hưởng án treo nhưng tại các văn bản hướng dẫn thi hành đã quy định rõ. Như vậy, đối với người bị kết án nhưng cho hưởng án treo đã bị tạm giữ, tạm giam thì thời gian tạm giữ, tạm giam không được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù.

  Download file

  GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

  ĐĂNG KÝ NHẬN TIN